GOLDENFITT

www.nyerjaranyat.hu

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A NYERJARANYAT.HU játék AKTUÁLIS SZAKASZA(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

NYERJARANYAT.HU játék RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 

1.   A NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE

 

 • A NYERJARANYAT.HU játék (továbbiakban Alapjáték), NYERJARANYAT.HU játék 2 (továbbiakban WinGold Játék), NYERJARANYAT.HU játék 3 (továbbiakban NewGold Játék), NYERJARANYAT.HU játék 4 (továbbiakban BestGold Játék) (az Alapjáték, a WinGold, a NewGold és a BestGold játék a továbbiakban együttesen Játék) szervezője a Golden Fitt Kft. (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 6. em.; cégjegyzékszám: 01-09-196413; adószám: 25042287-2-42; a továbbiakban: Szervező).
 •  
 • Jelen szabályzat egységesen tartalmazza valamennyi Játékra vonatkozó részvételi szabályokat azzal, hogy valamennyi Játék lebonyolítására külön kerül sor, továbbá, hogy amennyiben jelen szabályzat kifejezetten valamely játékra vonatkozóan rendelkezést tartalmaz, úgy az adott rendelkezés kizárólag a megnevezett játékra alkalmazandó.
 •  

2.   A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

 • 2.1. A Játékok első szakasza
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 • 2.2.  Ez első szakasz lejártát követően a Játék további szakasza(i) lebonyolítására a Szervező egyedi döntése alapján, a Szervező honlapján
 • (www.nyerjaranyat.hu oldal Játékszabályzat menüpontjában) megjelölt időszak(ok)ban kerül sor.
 •  
 • 2.3.   A Játék befejezéséről a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan dönteni. A Játék megszűntetése a folyamatban lévő szakaszt kizárólag abban az
 • esetben érinti, ha erről a Szervező kifejezetten tájékoztatja a résztvevőket.

 

3.   A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

 

 • 3.1.   A Játékban minden olyan természetes személy részt vehet, aki megfelel az alábbi feltételeknek (a továbbiakban Résztvevő):
 • 3.1.1.   a Játék adott szakaszának kezdetéig betöltötte 18. életévét,
 • 3.1.2.   a Játék adott szakaszát megelőzően a partnereknél fellelhető szórólapon, vagy a honlapon hozzájárult az ott feltüntetett személyes
 • adatainak a Szervező általi kezeléséhez az ott megjelölt célból és időpontig, és ezen hozzájárulást a Játék adott szakaszáig nem vonta
 • vissza,
 • 3.1.3.   a szórólapon vagy a honlapon megjelölt személyes adatai megegyeznek a személyazonosságot igazoló okmányában rögzített adataival,
 • 3.1.4.   a szórólapon vagy a honlapon megjelölt levelezési címen vagy telefonszámon elérhető a Szervező számára, továbbá
 • 3.1.5.   Alapjáték esetén az, aki a játék adott szakaszához tartozó sorsolást megelőzően regisztrál a Szervező honlapján, vagy eddig az időpontig a
 • Szervező rendelkezésére bocsátja a játékkal kapcsolatos, megfelelően kitöltött szórólapot. Ennek megfelelően a regisztrálók az Alapjáték
 • valamennyi további szakaszában automatikusan részt vesznek a következő időpontok közül a legkorábbi bekövetkezéséig (i) bármely
 • Alapjátékban nyertesként való kisorsolásáig, (ii) Alapjáték befejezéséig, vagy (iii) a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás
 • visszavonásáig.
 • 3.1.6.   WinGold, NewGold, illetve BestGold Játék esetén az, aki SOLAR GOLD Zrt-vel (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 6. em.;
 • cégjegyzékszám: 01-10-047478; adószám: 24075387-2-42; a továbbiakban: SolarGold) az adott típusú szerződést megkötötte és korábbi
 • Játékban nem vett részt. Ennek megfelelően valamennyi szerződés kizárólag a megkötését követő első játékban való részvételre jogosít.

 

 • 3.2.   Minden Résztvevő kizárólag egy szórólap kitöltésével vehet részt az Alapjátékban.
 • 3.3.   A Játékban nem vehetnék részt a Játékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1)
 • bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

 

4.   NYEREMÉNY

 

 • 4.1.   A Szervező a Játék adott szakaszának befejezését követően, az adott Játékban érvényes feliratkozással rendelkező Résztvevők között
 • 1-1 (egy-egy) fő részére az alábbi nyereményeket (továbbiakban Nyeremény) sorolja ki:

 

 • Alapjáték: A nyertes választása szerint:
 • (i)      kedvezményes szerződéskötési lehetőség a WinGold Aranyszámla vonatkozásában a SolarGold-al, amely szerződéskötés során a SolarGold
 • elengedi a 1.990,- Ft összegű szerződéskötési díjat. A szerződés megkötését követően a Szervező az aranyszámlán 2 (kettő) gramm
 • befektetési aranyat ír jóvá számára, amely a befektetési arany mindenkori árfolyamától függően változó összeg. A szerződés megkötésének
 • feltétele, hogy a nyertes azonosítására a vonatkozó magyar jogszabályok alapján sor kerüljön. A szerződéskötésre a nyertes és a SolarGold
 • között előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, ugyanakkor a nyertest szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
 • (ii)     2 (kettő) gramm súlyú befektetési arany lapka, amely személyes átvételére a SolarGold székhelyén van lehetőség a SolarGold-dal
 • előzetesen egyeztetett időpontban.
 •  
 • WinGold Játék: A nyertes választása szerint:
 • (i)      5 (öt) gramm befektetési arany, amely a WinGold aranyszámlán kerül jóváírásra és amely a befektetési arany mindenkori árfolyamától
 • függően változó összeg.
 • (ii)     5 (öt) gramm súlyú befektetési arany lapka, amely személyes átvételére a SolarGold székhelyén van lehetőség a SolarGold-dal
 • előzetesen egyeztetett időpontban.

 

 • NewGold Játék: A nyertes választása szerint:
 • (i)      20 (húsz) gramm befektetési arany, amely a NewGold aranyszámlán kerül jóváírásra, és amely a befektetési arany mindenkori
 • árfolyamától függően változó összeg.
 • (ii)     20 (húsz) gramm súlyú befektetési arany lapka, amely személyes átvételére a SolarGold székhelyén van lehetőség a SolarGold-dal
 • előzetesen egyeztetett időpontban.

 

 • BestGold Játék: A nyertes választása szerint:
 • (i)      50 (ötven) gramm befektetési arany, amely a BestGold aranyszámlán kerül jóváírásra, és amely a befektetési arany mindenkori
 • árfolyamától függően változó összeg.
 • (ii)     50 (ötven) gramm súlyú befektetési arany lapka, amely személyes átvételére a SolarGold székhelyén van lehetőség a SolarGold-dal
 • előzetesen egyeztetett időpontban.

 

 • 4.2.   Az adott aranyszámla csomag szerződés általános szerződési feltételei, továbbá az adott aranyszámlához tartozó eladási és vételi árfolyamai,
 • valamint az aranyszámla szerződéssel kapcsolatos költségek elérhetőek a SolarGold honlapján (www.solargold.hu).
 • 4.3.   A Szervező nem kötelezhető a Nyeremény készpénzre vagy más termékre való átváltására, ugyanakkor a nyertes a nyereményét a SolarGold
 • részére értékesítheti a mindenkor aktuális, SolarGold által jegyzett vételi árfolyamon.
 • 4.4.   Nyereményt átvevő Résztvevő a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a
 • SolarGold-dal szemben érvényesítheti. Szervező – a szándékosan okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény
 • átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Résztvevőt ért minden kárért.
 • Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kisorsolt és értesített nyertes (pótnyertes) a Nyereményt, a Szervezőnek
 • nem felróható ok miatt nem kapja meg.

 

5.   SORSOLÁS

 

 • A Szervező a Játék adott szakaszának befejezését követő első munkanapon, játékonként sorsolja ki az 1-1 fő nyertest, továbbá az 1-1 fő pótnyertest a Játék adott szakaszában érvényes feliratkozással rendelkező Résztvevők közül. A sorsolásra a Szervező székhelyén kerül sor, kézi sorsolás útján.
 •  

6.   NYERTES / PÓTNYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

 

 • 6.1.   A Szervező a nyertest az általa kitöltött szórólapon megadott elérhetőségein (e-mail vagy telefon útján) értesíti az adott sorsolás napjától
 • számított 5 munkanapon belül.
 • 6.2.   Ha a megadott elérhetőségen a nyertest nem lehet értesíteni, vagy a megkeresésre 10 munkanapon belül nem reagál, továbbá ha a
 • Nyereményt visszautasítja, a pótnyertest a fenti pont szerint kell értesíteni. Amennyiben a pótnyertes értesítése is sikertelen, vagy a
 • Nyereményt a pótnyertes is visszautasítja, úgy a Nyeremény elvész.
 • 6.3.   A Nyeremény átvételére a SolarGold székhelyén, vagy amennyiben a Szervező felajánlja, a Szervező által megjelölt egyéb helyen kerül
 • sor. A nyertes személyazonosságának megállapítása érvényes, fényképes személyazonosító okmány útján kerül sor.
 • 6.4.   Szervező jogosult a nyertes (pótnyertes) nevét, lakóhelye szerinti városát, valamint a Szervező által készített fotóját a sorsolást követően
 • honlapján és / vagy Facebook honlapján (www.nyerjaranyat.hu) vagy egyéb közösségi média elérhetőségein (így különösen blog) nyilvánosságra
 • hozni.
 • 6.5.   A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a nyertest (pótnyertest) nem lehet értesíteni az elérhetőségének megváltoztatása
 • következtében, vagy ha az érintett személy az értesítést nem, vagy késve kapja meg.

 

7.   SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME

 

 • 7.1.   A szórólap kitöltésével és a Szervező (vagy megbízottja) rendelkezésére bocsátásával az érintett személy automatikusan részt vesz a
 • Játékban (feltéve ha megfelel a 3. pontban meghatározott feltéteknek) és kifejezetten hozzájárul, hogy a szórólapon feltűntetett adatait a
 • Szervező reklámcélra, területileg és/vagy időlegesen korlátozás nélkül, valamint bármilyen más módon (pl. internet stb.) kezelje, és 6.4
 • szerinti adatait nyilvánosságra hozza.
 • 7.2.   A Részvevő hozzájárul, hogy a szórólapon feltűntetett adatait a Szervező adatbázisban tárolja, utólag, a Játék további szakaszaiban
 • vagy hasonló nyereményjáték szervezésekor közvetlen vagy közvetett marketing célra használja.
 • 7.3.   A Résztvevő a személyi adatok felhasználásához vagy bármely információ vagy levelezés átvételéhez való jogot bármikor, a Szervező
 • székhelyére küldött írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja, amellyel egyidejűleg lemond a Játék folyamatban lévő, illetve további
 • szakaszaiban való részvételről.
 • 7.4.   A Szervező mindenkori adatvédelmi és adatkezelési szabályzata elérhető a honlapján.
 • 7.5.   A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-[szám].

 

8.   EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 • 8.1.   A jelen szabályzathoz bármely érdeklődő szabadon hozzáférhet a Szervező honlapján.
 • 8.2.   A Szervező jogosult a jelen szabályzatot, így a Játék feltételeit és időtartamát egyoldalúan módosítani, amely módosítás a Résztvevők
 • külön értesítése nélkül, a Szervező honlapján történő közzététel napját követő naptól hatályos.

 

 

Játék megnevezése

Alapjáték

WinGold Játék

NewGold Játék

BestGold Játék

Játék aktuális szakasza

2015. 06. 08 – 2015. 09. 06.

2015. 06. 08 – 2015. 12. 06.

2015. 06. 08 – 2015. 12. 06.

2015. 06. 08 – 2015. 12. 06.

Sorsolás

2015. 09. 07.

2015. 12. 07.

2015. 12. 07.

2015. 12. 07.

Játék megnevezése

Alapjáték

WinGold Játék

NewGold Játék

BestGold Játék

Játék első szakasza

2014. 12. 05 – 2015. 03. 05.

2014. 12. 05 – 2015. 06. 05.

2014. 12. 05 – 2015. 06. 05.

2014. 12. 05 – 2015. 06. 05.